کودهای آلی


تعریف کودهای آلی : کود است که از پسماند فضولات یا لاشه های حیوانات و گیاهان به وجود می آید و این کودها به صورت طبیعی در چرخه طبیعت وجود دارد.