کشت بدون شخم (No Tillage) نوعی عملیات خاک ورزی است که در آن هیچ گونه ادوات خاک ورزی استفاده نمی شود و خاک از مرحله برداشت محصول اول تا کاشت محصول دوم و از کاشت تا برداشت به شکل دست نخورده باقی می ماند. در حقیقت در این نوع عملیات خاک ورزی، بذر مستقیما توسط کارنده های ویژه در خاک کاشته می شود و از این رو مصرف انرژی در این حالت به کم ترین مقدار ممکن رسیده و انرژی گرمایی تولید شده توسط ادوات کشاورزی نیز به کم ترین مقدار ممکن می رسد.

انجام عملیات کشت بدون شخم می تواند در کشاورزی پایدار بسیار مطرح باشد. هم اکنون در برزیل حدود 20 میلیون هکتار از اراضی با این روش کشت می شود. با انجام این عملیات و نیز نسوزاندن کاه و کلش و بقایای گیاهی در مزارع، افزون بر بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، کمک شایانی به جلو گیری از گرم شدن هوا (از طریق کاهش اثرات گلخانه ای) شده است.