طبق تعریف، کشاورزی کردن بدون استفاده از کود و سموم شیمیای در کلیه مراحل کاشت، قبل و بعد از آن، با هدف حفظ کشاورزی پایدار و منابع تولید، منجر به تولید محصول ارگانیک یا آلی می شود.

کشت ارگانیک قدیمی ترین نوع کشاورزی در روی کره زمین است و نگرش علمی و جدید به آن چیزی است که اجداد ما به آن عمل می کردند این نوع کشاورزی بر اساس مدیریت صحیح خاک و محیط رشد گیاه استوار است. در این نوع کشت به گونه ای عمل می شود که در تغذیه گیاه و درخت تعادل بین عناصر مورد نیاز در خاک بهم نخورد و هنگام رشد نیز نیاز به استفاده از سموم و آفت کش ها نباشد.