مینوز برگ گوجه فرنگی یک گونه مهاجم و آفت مخرب در سراسر جهان است.لارو های آن نه تنها از داخل برگ های گیاهان میزبان تغذیه می کنند، بلکه به میوه های میزبان و جوانه های ساقه های جوان نیز نفوذ می کنند.

پروانه مینوز گوجه فرنگی، یک حشره با دگردیسی کامل و نرخ تولید مثل بالا است. این آفت بسته به شرایط محیط (دما و رطوبت نسبی) می تواند 12 نسل در سال داشته باشد. پروانه مینوز گوجه فرنگی در تمام سنین لاروی به مراحل مختلف رشدی گوجه فرنگی حمله کرده و خسارت وارد می کند. این آفت می تواند در مرحله تخم، لارو، شفیره و حشره کامل زمستان گذرانی کند. نحوه خسارت به گونه ای است که لاروها از بافت مزوفیل برگ تغذیه می کنند و مسیر تغذیه آن ها به صورت لکه های نا منظم روی برگ می باشد. همچنین لاروها ممکن است، تونل هایی در ساقه ایجاد نمایند که نمو کلی گیاهان را تغییر دهند. در صورت عدم کنترل آفت، میزان خسارت بالغ بر 90% خواهد بود.

نکته حائز اهمیت در مورد مینوز برگ گوجه فرنگی، مقاومت سریع آن نسبت به سموم شیمیایی است. توانایی ذاتی این آفت در تولید جمعیت مقاوم به آفتکش ها، ناشی از سیکل زندگی نسبتا کوتاه و تعداد نسل زیاد این آفت می باشد. مقاومت جمعیت های پروانه مینوز گوجه فرنگی به سموم شیمیایی به ویژه به سه گروه ارگانوفسفات، پیرتروئید ها و بنزوئیل اوره ها رو به افزایش است.