روش چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کود های آلی و شیمیایی در خاک می باشد، این روش در جایی استفاده می شود که برگ درختان علائم کلروز ناشی از کمبود آهن را نشان دهند. مزیت این روش آن است که کود با تمام خاک مخلوط شود. جایگذاری موضعی در مراحل اولیه رشد گیاه، در شرایطی که تراکم ریشه ها کم باشد نیز می تواند مفید باشد، در این حالت سطح تماس کم ریشه های توسعه نیافته گیاه با غلظت موضعی زیاد عناصر غذایی جبران می شود. از آنجا که درخت گیاه دائمی است، به دلایل مختلف، هر سال تراکم ریشه در حوالی منطقه ی چالکود بیش از پیش افزایش یافته و سطح تماس ریشه با این منطقه غنی از کود افزایش می یابد، به این ترتیب کارایی مصرف کود افزایش و مقدار مصرف کود در هکتار کاهش می یابد.