کود آبیاری عبارت است از مصرف عناصر غذایی همراه با آب آبیاری می باشد. از آن جایی که تمام عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باید ابتدا به شکل محلول در آمده و سپس جذب گیاه شوند، این روش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این، در این روش کیفیت آب آبیاری را نیز می توان هم زمان اصلاح و به جذب عناصر غذایی کمک کرد. در بسیاری از موارد اصلاح کیفیت آب آبیاری مشکل تغذیه ای گیاه، به ویژه مشکلات مربوط به کمبود عناصر کم مصرف را بر طرف می کند.