کرم میوه خوار گوجه فرنگی از مهم ترین آفات گوجه فرنگی در جهان می باشد. چرخه زندگی کرم میوه خوار گوجه فرنگی شامل چهار مرحله تخم، لارو، شفیره و حشره بالغ می باشد. قسمت عمده خسارت این آفت در اثر حمله لارو ها به قسمت های بارور گیاه شامل گل، غنچه، کپسول و میوه می باشد. خسارت آفت با فساد میوه ها تشدید می شود که این امر موجب کاهش بازار پسندی محصول می گردد. این آفت روی ارقام متفاوت گوجه فرنگی خسارت مختلفی ایجاد می کند. آستانه زیان اقتصادی کرم میوه خوار (هلیوتیس) بسیار پایین بوده و از یک منطقه به منطقه دیگر متغیر است. خسارت ناشی از این آفت روی گوجه فرنگی در حالت طغیانی بین 85 تا 93 درصد گزارش شده است. با توجه به تولید مثل بالا، طبیعت پلی فاژ و ایجاد مقاومت سریع این آفت در برابر حشره کش ها، کنترل آن دشوار است. تا حدی می توان با انتخاب ارقام مناسب گوجه فرنگی خسارت ناشی از کرم میوه خوار گوجه فرنگی را کنترل کرد اما در شرایط طغیانی کنترل آن سخت می شود.