یکی از وظایف مهم روی (ZN) در گیاه، ساخت پروتین است؛ بنابراین کمبود روی (ZN) موجب کاهش مقدار پروتین و افزایش مقدار آمینو اسید های آزاد و آمید ها می شود. علاوه بر این، روی (ZN) در تولید هورمون رشد اکسین، آنزیم های مسئول تولید نشاسته، فتوسنتز، سوخت و ساز نیتروژن (فعال سازی) آنزیم نیترات رداکتاز)، آنزیم های انتقال دهنده فسفات (هگزو کیناز) و نیز در تولید تریپتوفان و هورمون رشد (اسید ایندول استیک) نقش موثری دارد.

در حضور اسید ایندول استیک، کلروفیل بیشتری ساخته شده، پیری به تاخیر افتاده و میزان فتوسنتز و در نهایت تولید افزایش می یابد. همچنین، روی (ZN) در افزایش نفوذ پذیری دیواره سلولی نقش داشته و بدین ترتیب مقاومت گیاه را در برابر تنش های زنده و غیر زنده افزایش می دهد.