این یک بیماری انگلی گوجه فرنگی است. پوسیدگی ته میوه گوجه فرنگی در اثر کمبود کلسیم در میوه در حال نمو به دلیل عدم جذب این عنصر ضروری رشد از خاک و آبیاری نامنظم می باشد. به عبارت دیگر پوسیدگی ته میوه گوجه فرنگی در اثر کمبود کلسیم در خاک یا به علت عدم توانایی گیاه در جذب کلسیم از خاک به دلیل تنش می باشد. این عارضه در میوه های رویش یافته در بیش از نصف اندازه خود، کمتر دیده می شود. موارد پوسیدگی ته میوه گوجه فرنگی، بیشتر در بوته هایی دیده می شود که در خاک هایی با زه کشی ضعیف و با مقدار کلسیم کم، کشت شده باشد. سرد شدن خاک موجب بیشتر شدن این عارضه در گوجه فرنگی می شود. انجام سله شکنی یا وجین علف های هرز نزدیک به بوته گوجه فرنگی، موجب آسیب دیدن ریشه ها شده و این عارضه بیشتر می شود. به طور کلی پوسیدگی ته میوه وقتی شدید تر می شود که ازت به مقدار خیلی زیاد مصرف شده باشد و این مشکل می تواند در هر مرحله از نمو میوه به وجود آید. اما بیشتر در مرحله یک سوم تا یک دوم رویش میوه دیده شود. اولین علامت پوسیدگی گل گاه میوه، ظاهر آّب سوخته در ته میوه می باشد. این لکه در ته میوه بزرگ شده و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه در می آید. پوست لکه پوسیده، خشک و چرم مانند می گردد. برای رفع کمبود کلسیم و عوارض ناشی از آن لازم است نسبت به مصرف کلرور کلسیم به صورت برگ پاشی با غلضت 5 در هزار در هکتار در مرحله ی فندقی شدن میوه گوجه فرنگی و به تعداد 2 تا 3 بار اقدام شود.