چرخه حیات گوجه فرنگی به چهار مرحله تقسیم می شود:

مرحله اول: مرحله رویش گیاه است که اولین خوشه گل درا ظاهر می شود.

در مرحله دوم: اولین میوه پدیدار می گردد. 

مرحله سوم: زمانی است که بوته پر از میوه میشه که در این مرحله خوشه های گل دار جدید هم دیده می شود.

در آخرین مرحله: میوه ها رسیده شدن و آماده ی برداشت می شوند.

هر کدام از این مرحله ها، شامل روند معمول رشد و نیاز های رشدی مختص به همان مرحله هستند.

در مرحله ی رویشی، ساقه ها و برگ ها رشد میکنند و برای این کار به نیتروژن نیاز دارند. برای تولید گل ها و میوه ها، تکامل و رشد مطلوب میوه ها، گیاه به سطوح پایین تر نیتروژن و سطوح بیشتر پتاسیم و فسفر نیاز دارد.