آفات پروانه ای برگخوار داراری دامنه میزبانی وسیعی هستند که از مهم ترین آنها می توان به کرم های برگخوار چغندرقند، کلم، برنج و ... اشاره کرد. این آفات به برگ ها حمله می کنند و در ابتدا که لارو ها کوچک هستند در اثر تغذیه از بافت های نرم، برگ ها را به صورت توری در می آورند و به تدریج که لارو ها رشد می کنند از سایر قسمت های برگ نیز تغذیه می کنند. چنانچه طغیان رخ دهد لارو ها تمامی قسمت سبز برگ ها و حتی رگبرگ ها را خورده و آنها را نابود می کنند و برای ادامه تغذیه به وسط بوته ها فرو رفته و قسمتی از سر ریشه ها را نیز مورد حمله قرار می دهند و در نتیجه باعث خشکیدن بوته های قوی می گردند.